hãy gia nhập đại gia đình hawee

Nhân viên Kỹ thuật Chào giá  (đường dây trung và cao áp đến 220kV)

Nhân viên Kỹ thuật Chào giá (đường dây trung và cao áp đến 220kV)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744